Country
Full text data for US,EP,CN
Type
Legal Validity
Legal Status
Filing Date
Publication Date
Inventor
Assignee
Click to expand
IPC(Section)
IPC(Class)
IPC(Subclass)
IPC(Group)
IPC(Subgroup)
Agent
Agency
Claims Number
Figures Number
Citation Number of Times
Assignee Number
No. Publication Number Title Publication/Patent Number Publication/Patent Number Publication Date Publication Date
Application Number Application Number Filing Date Filing Date
Inventor Inventor Assignee Assignee IPC IPC
1
TWM569215U
Fecal occult blood test device
Publication/Patent Number: TWM569215U Publication Date: 2018-11-01 Application Number: 107211264 Filing Date: 2018-08-16 Inventor: Wu, Min-xian   Zhou, Wen-bin   Chen xie cheng   Zhu, Guan-ying   Lin, Gui-li   Assignee: SIGKNOW BIOMEDICAL CO., LTD.   IPC: A61B10/00
2
TW201520415A
Rolling door driving apparatus
Publication/Patent Number: TW201520415A Publication Date: 2015-06-01 Application Number: 102143499 Filing Date: 2013-11-28 Inventor: Lin, Cheng-yi   Weng, Guo-liang   Zeng, Yu-chen   Zhang, Li-jie   Luo, Hong-yue   Zheng, Long-jun   Chen xie cheng   Zhang, Ying-sheng   Li, Xiu-qi   Fa, Cheng-de   Qiu, Zhao-wei   Assignee: NATIONAL CHIN-YI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY   IPC: E06B9/68 Abstract: A rolling door driving apparatus is applicable to a rolling door mechanism. The rolling door mechanism is installed at the entrance/exit of a building and comprises a frame and a rolling door raising/descending within the frame. The driving apparatus has a rolling unit